Právník

Zaměstnavatel: Statutární město Ostrava
náměstí Jurije Gagarina 1196
Ostrava

Místo výkonu práce: Městský obvod Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina 4, 710 16 Slezská Ostrava

Kontakt:

Vzdělání:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání ve studijním oboru stavebním nebo technickém. Znalost zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Požadované doklady:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností,
- výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihláška musí obsahovat přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze jej nahradit údaji uvedenými v životopise, v průvodním dopise apod.
Pokud uchazeč podá přihlášku prostřednictvím datové zprávy, bude nutné výpis z evidence Rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání doručit vyhlašovateli v listinné podobě.

Lhůta pro podání přihlášky: do 25.3.2019

Způsob a místo podání:
- poštou nebo osobním doručením na podatelnu Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina č. 4, Slezská Ostrava, v zalepené obálce označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 7/2019 - NEOTVÍRAT s uvedením adresy uchazeče (odkaz na www.slezska.cz).

Adresa: Statutární město Ostrava

Nástup možný od: 15. 03. 2019
Směnovost: Pružná pracovní doba

odpovědět
Právník
Kontaktní osoba: JUDr. Jana Pastrňáková
Telefon: +420 599 410 072
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: Vysokoškolské
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj