• P 
  • P 
  • ODBORNÝ RADA - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA - Kontakt: e-mailem. 

ODBORNÝ RADA - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA - Kontakt: e-mailem.

Zaměstnavatel: Úřad práce České republiky
Okružní 333

Místem výkonu služby je Beroun. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě: Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech územní státní správy včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech.
Prošetřování způsobu vyřízení stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební
místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. dubna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.pb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID k7rzpxf. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového
řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. 2022/32639-78099812“.Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem
může zúčastnit žadatel, který:1. splňuje zá

odpovědět
ODBORNÝ RADA - PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA - Kontakt: e-mailem.
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Středočeský kraj